Projektet Go Cloud

Projektet Go Cloud – för att stärka innovationskraften i hela regionen ägs och drivs av Piteå Science Park AB för att utveckla Go Business. Projektet pågår 2019-01-01–2021-12-31. Finansiärer är  Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Norrbotten, Luleå kommun, Piteå kommun, Skellefteå kommun och Sparbanken Nord.

Sammanfattande projektbeskrivning
Projektets övergripande mål är att öka tillgängligheten till system och miljöer som främjar innovationsarbete för entreprenörer med tjänsteinnovationer inom främst kulturella och kreativa näringar (KKN) och övrig tjänstesektor, detta ska göras genom att utveckla ytterligare en fysisk mötesplats för innovativt arbete genom att etablera en GoBusiness inkubator i Skellefteå. Projektet ska även utveckla ett digitalt innovationsstöd för att kunna erbjuda ett platsoberoende innovationsstöd.
Projektet är en fortsättning av Go Business Tjänsteinkubator som drevs under tiden 20150901–20180430. Utöver att projektet nu vill bredda verksamheten och etablera en inkubator i Skellefteå så ska det också vidareutveckla konceptet genom aktiviteten ”Hangout” – en förinkubator med syfte att inspirera fler individer med tidiga innovationsidéer.
Go Cloud – för att stärka innovationskraften i hela regionen har även föregåtts av en förstudie som syftade till att undersöka lämpliga tekniska lösningar för platsoberoende inkubatorverksamhet. Utvecklingen av det digitala innovationsstödet kommer att byggas på de förslag på appar, videokonferensprogram och plattformar för digital affärsutveckling som togs fram under denna. Projektet har förankrats i 13 kommuner som kommer att bidra till utvecklingen i projektet genom att bistå med ambassadörer vars uppgifter är att säkra att projektet når ut till kommunens företag. Projektet kommer också att anordna lärseminarier i syfte att sprida kunskapen om metoden ”Go Academy” för att deltagande kommuner själva ska bli kunskapsbärare av innovationsutvecklingsmetoden.

 

Projektledare:
Marcus Olsson
marcus.olsson@piteasciencepark.se
070-6536797