Stödpaket och åtgärder för att hjälpa företagen i Coronakrisen

Coronaviruset och åtgärderna för att motverka spridningen av detsamma slår hårt mot hela vår samhälle. Småföretagare, kreatörer och entreprenörer är en grupp som möter särskilt stora utmaningar  Tycker du att det är otydligt vilka stödpaket som faktiskt finns att tillgå sedan tidigare, och att förstå vilken skillnad det kan göra för dig som företagare? Här har vi samlat information om olika åtgärder, tips och länkar. Tänk även på att du hittar mycket information om vilka stöd du kan få på respektive kommun/regions webbplats!

 

UTÖKAD AVSÄTTNING TILL PERIODISERINGSFOND

Den 3 april antog riksdagen regeringens förslag om att tillfälligt ändra reglerna om periodiseringsfonder så att egenföretagare som har drabbats hårt till följd av coronautbrottet kan få tillbaka inbetald preliminärskatt. De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för år 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor. Därmed kan många få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019. Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag. De nya reglerna träder i kraft den 6 april 2020 och tillämpas retroaktivt avseende år 2019.

De tillfälliga reglerna gör det möjligt för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag att sätta av hela sin vinst för år 2019, upp till högst 1 miljon kronor, till periodiseringsfond. För många näringsidkare kan den skattepliktiga vinsten därmed sättas ned till noll kronor.

Skatten för inkomstår 2019 är i regel redan inbetald till skattekontot i form av preliminär skatt. Det snabbaste sättet att få tillbaka preliminärskatten är att begära omprövning av sin preliminära inkomstdeklaration för 2019. Detta är möjligt fram till halvårsskiftet. Du hittar mer information genom att klicka här.

 

TILLFÄLLIGT SÄNKTA SOCIALA AVGIFTER OCH EGENAVGIFTER

Den 3 april antog riksdagen regeringens förslag om en tidsbegränsad nedsättning av socialavgifterna. Det innebär att arbetsgivar­avgifterna sänks mellan 1 mars och 30 juni 2020. För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare införs även en nedsättning av egenavgifterna. I och med de nya reglerna kommer företagen endast betala ålders­pen­sionsavgift på ersättning som ges ut under perio­den den 1 mars 2020 till och med den 30 juni 2020. Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda per företag och upp till en lönesumma om 25 000 kronor per anställd och månad. De nya reglerna är tillfälliga träder i kraft den 6 april 2020 och nedsättningen kan användas av samtliga bolagsformer så länge företaget/organisationen är registrerad arbetsgivare. Mer finns att läsa här.

TILLFÄLLIG RABATT FÖR FASTA HYRESKOSTNADER

Regeringen har tagit fram ett förslag till förordning om rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher som ett sätt att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet. I regeringens extra ändringsbudget avsätter regeringen 5 miljarder kronor i stöd för sänkta fasta hyror för utsatta branscher inom sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter. Här omfattas exempelvis butikshandel, logiverksamhet, restauranger samt arrangemang av kongresser/mässor men även konsumenttjänster så som tandläkare, fysioterapeutisk verksamhet, hår- och kroppsvård. Stödet innebär att den hyresvärd som sänkt den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 april till 30 juni i dessa utsatta branscher kommer att kunna söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen. Kompensationen ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, det vill säga själva rabatten, dock maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran. Pressmeddelandet finns att läsa här och du hittar den kompletta SNI-kodsförteckningen av vilka som kan söka stödet här

 

STATLIG FÖRETAGSAKUT FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

För att göra det lättare för företagen att finansiera sig föreslås en statlig lånegaranti. Förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av det nya coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen. Lånegarantin riktar sig primärt till små och medelstora företag, men det finns ingen formell begränsning på företagsstorlek för att kunna delta i programmet. Riksgäldskontoret kommer att administrera garantin och varje företag föreslås få låna max 75 miljoner kronor, men undantag kan göras.

Lånegarantierna bör kunna ställas ut snarast möjligt, varför regeringen fattar beslut om förslaget i morgon och behandlingen i riksdagen kommer att ske skyndsamt. EU-kommissionen har även beredskap för snabb prövning och godkännande.

Företag kan ansöka om ett lån med statlig kreditgaranti genom att vända sig till en bank.

 

ALMI LANSERAR BRYGGLÅN

Almi lanserar ett brygglån som en direkt följd av den kapitalförstärkning som skett i deras lånefond med 3 miljarder kronor. Brygglånet är riktat till startups samt bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets spridning. Syftet är att överbrygga en period av svårigheter och lånet ger möjlighet till villkor som är särskilt anpassade till rådande situation. Det innebär bland annat förmånliga villkor såsom möjlighet till amorteringsanstånd och ränteanstånd redan från start. Lånet kan anpassas beroende på vilken fas företaget befinner sig, oavsett om det är ett startupföretag eller ett etablerat företag. Det viktiga är att företaget var bärkraftigt före krisen och bedöms ha en hållbar bärkraft även efter krisen.

Lånet kombineras alltid med rådgivning där du kan diskutera och simulera de effekter coronakrisen har på ditt kassaflöde, resultat- och balansräkning. Det utgör sedan underlag till en bedömning av företagets finansieringsbehov. Almis Brygglån är riktat till startups, små och medelstora företag där finansieringsbehov har uppstått som en följd av coronavirusets spridning. Även du som redan har ett befintligt lån hos Almi kan ansöka om det nya Brygglånet.

Mer information hittar du här

 

ÅTGÄRDER RIKTADE MOT MINDRE FÖRETAG

Ett kommande förslag är att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att egenföretagare som har drabbats hårt till följd av virusutbrottet får sänkt skatt. De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster. Därmed kan många få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019. Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag.

Dessutom kommer det tidigare presenterade förslaget om nya möjligheter att få anstånd med skatteinbetalning att utvidgas. Det handlar om att även moms som redovisas årsvis från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021 ska omfattas av förslaget. På så sätt kan många egenföretagare bland annat få anstånd med moms som annars ska betalas under våren, t.ex. den 12 maj.

Företag som läggs vilande vid arbetslöshet undantas under 2020 från regeln om att företag endast får läggas vilande en gång under fem år.

Förslagen kommer att överlämnas till riksdagen i extra ändringsbudget inom kort.

 

TILLFÄLLIG RABATT FÖR HYRESKOSTNADER I UTSATTA BRANSCHER

För att minska kostnaderna för företag med stora svårigheter på grund av coronaviruset i sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter föreslår regeringen ett stöd i syfte att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Inriktningen är att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran.

Stödet ska kunna sökas i efterhand och gälla för perioden 1 april – 30 juni.

 

TILLFÄLLIGT SÄNKTA EGENAVGIFTER OCH ARBETSGIVARAVGIFTER

En tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna kommer att föreslås under perioden 1 mars – 30 juni 2020 så att enbart ålderspensionsavgiften betalas. Nedsättningen föreslås gälla för upp till 30 anställda och på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Det medför en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad. För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås även en nedsättning av egenavgifterna.

 

ANSTÅND MED BETALNING AV SKATT

Om du som företagare för tillfället har betalningssvårigheter på grund av corona covid-19 finns det redan nu möjlighet att ansöka om anstånd med betalning av skatt enligt befintliga regler.

Skatteverket beviljar anstånd med det belopp som är skäligt med hänsyn till omständigheterna och bör normalt inte bevilja anstånd med högre belopp än underskottet på ditt skattekonto.

Normalt sett medger inte Skatteverket anstånd med betalning av avdragen skatt på anställdas löner och mervärdesskatt (moms). Det beror på att pengar för dessa skatter förutsätts finnas tillgängliga för inbetalning. Vi kan dock medge anstånd även för dessa skatter om du visar att du har blivit tvungen att använda pengarna för att betala något oförvållat för att mildra följderna av coronaviruset.

Skatteverket bedömer varje ansökan för sig. Normalt sett kan de medge anstånd med 1 till 2 månader med möjlighet till förlängning. Om följderna av coronaviruset är omfattande, kan de medge anstånd upp till 4 månader med möjlighet till förlängning. Du ska själv visa orsakerna till betalningssvårigheterna och göra en ansökan. Detta gäller både första ansökan och ansökan om förlängning av anståndet.

Mer information samt blankett för anstånd återfinns på Skatteverkets hemsida: https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/betalaochfatillbaka/anstandmedskattebetalning.106.233f91f71260075abe8800010913.html

 

LIKVIDITETSFÖRSTÄRKNING VIA SKATTEKONTOT

Förslaget innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis.

Företags anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. Detta ersätter det tidigare presenterade förslaget.

De nya reglerna föreslås börja gälla den 7 april 2020, men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. Det innebär att företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto för januari till mars kan få skatten återbetald från Skatteverket. Anstånd kommer endast beviljas företag som inte missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa. Anstånd får inte heller beviljas företag som har större skatteskulder.

Förslagen om anstånd och korttid går nu till Lagrådet för snabb behandling.

 

ALMIS LÅNEFOND FÖRSTÄRKS

För att undvika att livskraftiga företag slås ut till följd av coronavirusets spridning och för att möta företagens behov har regeringen fattat beslut om att förstärka Almis lånefond med 3 miljarder kronor. Samtidigt tillförs Almi extra resurser för att kunna möta det snabbt ökande antalet företag som vänder sig till Almi.

Det nya coronavirusets spridning har stora effekter på ekonomin i Sverige och globalt. Därför är det centralt att myndigheter och statliga aktörer har de verktyg som behövs för att minimera smittans samhällsekonomiska kostnader.

För att lindra de negativa konsekvenserna för företagen är det centralt att kreditförsörjningen till företagen fortsätter att fungera. Här har Almi en viktig roll att fylla och regeringen ställer därför nu nödvändiga resurser till förfogande.

Läs mer här eller på regeringen.se

 

FINANSIELLT STÖD VIA BANKERNA

Riksbanken har beslutat att låna ut pengar för att hjälpa företag som drabbas ekonomiskt till följd av coronaviruset och covid-19. Det är din bank som sedan förmedlar pengarna vidare till dig som företagare.

Riksbanken erbjuder bankerna upp till 500 miljarder kronor som sedan kan förmedlas vidare till dig som driver företag med verksamhet i Sverige. Det är banken som avgör villkoren för lånet och vilka företag som får lånet beviljat.

https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/nyheter-och-pressmeddelanden/pressmeddelanden/2020/riksbanken-lanar-ut-upp-till-500-miljarder-for-att-sakerstalla-kreditforsorjningen/

 

KORTTIDSPERMITTERING – Vad innebär det?

Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder och innebär att en anställd kan gå ner till exempelvis 40 procents arbetstid, och samtidigt behålla cirka 90 procent av lönen. Samtidigt kan företaget minska sin lönekostnad för den anställde med ungefär hälften. Staten går in och betalar hälften av kostnaden. De nya bestämmelserna kommer träda i kraft den 7 april, men tillämpas redan från 16 mars. De kommer att gälla under 2020.

Förslaget innebär att en arbetstagare med en månadslön på 32 700 kronor som minskar sin arbetstid till 40 procent kommer få behålla 92,5 procent av sin lön, det vill säga ca. 30 250 kronor. Samtidigt minskar arbetsgivarens kostnader för arbetstagaren till 47,5 procent, från 43 000 för lön och arbetsgivaravgifter till 20 425 kronor. Staten står för resterande del av kostnaden, det vill säga 19 350 kronor som motsvarar 75 procent av den totala kostnaden för arbetstidsminskningen. Lönetaket är 44 000 kr.

https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidspermittering.html eller https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-korttidspermittering/

STATEN STÅR FÖR SJUKLÖNEKOSTNADER

Regeringen föreslår att staten tillfälligt tar hela kostnaden för sjuklöner för dig som arbetsgivare. Reglerna berör dig som driver aktiebolag. De nya reglerna genomförs genom att reglerna blir mer generösa för det befintliga stödet Ersättning för höga sjuklönekostnader.

För dig med F-skattsedel förlängs förslaget om slopat karensavdrag under dag ett, så att det gäller dag 1–14. Det innebär att du får sjukpenning för alla dessa dagar. De nya reglerna föreslås att gälla under april och maj 2020. Även egenföretagare med aktiebolag omfattas av denna ändring. Egenföretagare med enskild firma ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.

https://www.forsakringskassan.se/coronavirus

 

KARENSAVDRAGET SLOPAS TILLFÄLLIGT

För att minska smittspridningen av coronaviruset och covid-19 kommer karensavdraget för sjuklön och sjukpenning tillfälligt tas bort. Det är staten som står för kostnaderna för de tillfälliga reglerna. De nya reglerna gäller från och med 11 mars till och med 11 maj 2020. Du som arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt. Även du som egenföretagare kommer att kompenseras för en karensdag.

Åtgärden innebär att den anställde i efterhand får söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan.

 

FÖRSLAG OM TILLFÄLLIGT AVSKAFFAT LÄKARINTYG

Regeringen har föreslagit att kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden tillfälligt avskaffas. Förslaget innebär att en medarbetare som är sjuk kan vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg. För dig som arbetsgivare innebär det att medarbetaren inte behöver lämna läkarintyg till dig.

Frågor och svar om de tillfälliga reglerna hos Försäkringskassan

 

SMITTBÄRARPENNING

En läkare kan besluta att du inte får arbeta eftersom du är – eller kan vara – smittad av en samhällsfarlig sjukdom, dit coronavirussjukdomen covid-19 räknas. Du kan då ha rätt till ersättning i form av smittbärarpenning.

Det här gäller för aktiebolag

Det här gäller för enskild firma

 

KRISPAKET TILL KULTURSEKTORN

Regeringen föreslår ett krispaket i spåren av Coronaviruset motsvarande 500 miljoner kronor till kulturområdet, där pengarna är tänkt att fördelas via bidragsgivande myndigheter.

Regeringen har föreslagit att medel till kulturnäringen motsvarande 500 miljoner kronor, kommer att tilldelas verksamheter som förlorar intäkter till följd av begränsningen av offentliga tillställningar. Även mindre evenemang påverkas av Folkhälsomyndighetens riktlinjer och av allmänna beteendeförändringar. De som ska kunna få stöd är både stora och små aktörer som är verksamma inom kulturområdet. Organisationsform ska inte spela någon roll för att kunna få stöd.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/en-miljard-kronor-till-kultur-och-idrott-till-foljd-av-coronavirusets-effekter/

 

LÄNKAR OCH TIPS

Unionen.se – Vad gäller för mig som egenföretagare?

Krisinformation.se samlar myndigheterna information corona.

Verksamt – samlar myndigheternas information till företagare.

Folkhälsomyndigheten – allmän information och rekommendationer.

Regeringen – information om regeringens beslut

Försäkringskassan – regler för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för VAB mm.

Arbetsmiljöverket  – regler utifrån ett arbetsmiljöperspektiv

Allmänna frågor om corona – ring det nationella informationsnumret 113 13.

1177 Vårdguiden frågor om sjukdomstillstånd.

https://www.verksamt.se/web/region – Regional förteckning över organisationer som kan ge stöd och råd.

 

Statsminister Stefan Löfven håller tal till nationen, och missade du livesändningen kan du se talet i efterhand här